SANA Edmonton Chapter

Picture Title Name سنڌي Email
President Awais Laghari اويس لغاري awlaghari@yahoo.ca
قربان پنهور General Secretary Qurban Panhwar قربان پنهور qapanhwar@gmail.com
Vice President Aina Khan Rajpar ainasadia@gmail.com
Kshaikh Joint Secretary Kashif Shaikh کاشف شیخ kashifca@yahoo.com